ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Novreczky Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
(székhely: 7632 Pécs, Móra Ferenc u. 50. fsz 1. , cg: 02-09-068815; adószám: 13075675-2-02), a továbbiakban mint Szállító részére adott mindazon megrendelésekre érvényesek, amikor a Szállító és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) írásban külön szerződést nem kötöttek, vagy a megrendelésben, illetőleg szerződésben, nem állapodtak meg az alábbi feltételekről eltérően.

1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
1.1 A Szállító által készített ajánlat vagy szerződés tervezet minden esetben tartalmazza a termék vagy szolgáltatás megnevezését, az egységárat, a devizanemet, a várható szállítási határidőt, a paritást és az ajánlat érvényességi idejét. Ugyancsak tartalmazza az ajánlat számát és az ügyintézőjének a nevét is.
1.2 A szerződés azáltal lép életbe, hogy a Megrendelő írásban elfogadja a Szállító (ugyancsak) írásban adott ajánlatát vagy szerződés tervezetét. Szóbeli ajánlatkérésre a Szállító kizárólag tájékoztató jelleggel ad ajánlatot, amely a Megrendelő részére semmiféle hivatkozási alapot nem jelenthet a későbbi ügyletekben.
1.3 Amennyiben a Megrendelő a Szállító ajánlatának vagy szerződés tervezetének egyes részeit nem, vagy az eredetitől eltérő tartalommal, esetleg annak érvényességi idején túl fogadja el, azt a Szállító új ajánlatnak tekinti. Ezen esetekben a szerződés a Szállítónak a módosított tartalmat, illetve az érvényességi időn túli kézhezvételt elfogadó írásbeli nyilatkozatával jön létre.
1.4 A Megrendelő a Szállító által adott ajánlat harmadik fél részére történő továbbítására semmilyen formában nem jogosult.

2 A TELJESÍTÉS
2.1 A Szállító a szerződést az árunak vagy szolgáltatásnak a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadással teljesíti, amely egyben a szerződés teljesítésének az időpontja is. A Szállító az árut számlával, külön kérésre szállítólevéllel adja át. Szolgáltatás esetében a szerződés teljesítése átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik. A teljesítés időpontja ez esetben az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma.
2.2 A teljesítés helye egyéb rendelkezés hiányában, áruk esetében a Szállító telephelye.(7632 Pécs, Móra Ferenc u. 50. fsz 1.) A Szállító a megrendelt árukat – amennyiben nem a Megrendelő vagy annak a megbízottja szállítja el - megbízott fuvarozóval a Megrendelő telephelyére szállíttatja, amelynek költségéről a Szállító a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.
2.3 A Szállító a teljesítést vagy szolgáltatást szüneteltetheti vagy megtagadhatja, ha a Megrendelő a saját szolgáltatását, kötelezettségét nem teljesíti vagy a Ptk. 281. §.(2) bekezdésében rögzített körülmények valamelyike bekövetkezik.
2.4 A szerződésben foglalt határidő a teljesítés végső határideje. A Szállító a Megrendelőt minden esetben tájékoztatja a várható szállítási határidőről, amelyet a gyártói visszaigazolások alapján határoz meg. Amennyiben a gyártói szállítási határidőben változás következik be, erről Szállító a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Szállító jogosult elő- és részteljesítésre, valamint ezen teljesítések részszámlázására is. A Szállító nem felel olyan teljesítési elmaradásokért, késedelmekért vagy károkért, amelyek tőle független és általa nem befolyásolható események miatt következtek be.
2.5 A Szállító értesíti a Megrendelőt a teljesítés időpontjáról (áru beérkezéséről). Ha a Megrendelő ezen időpontot követő 8 munkanapon belül a megrendelt áru(k) átvételéről, elszállításáról nem gondoskodik, a Szállító jogosult, ám nem köteles azt a rendelkezésre álló bármely alkalmas fuvareszközzel a Megrendelő költségére és felelősségére annak telephelyére, címére szállítani vagy szállíttatni, vagy a teljesítés szerződéses értékét alapul véve, napi 0,5%-os díj felszámítása fejében azt tárolni, továbbá a teljesítést számlázni. Ezen esetben a teljesítés valamennyi joghatása átvétel hiányában is bekövetkezik.
2.6 A megrendelés lemondása esetén 20% ügyintézési díjat számolunk fel, ill. a már leszállított termékeket 20%-kal csökkentett áron áll módunkban visszavenni (terméktől függően engedélyt kell kérni.
2.7 Áru(k) visszavétele. A Szállító a leszállított áru visszavásárlására semmilyen körülmények között nem kötelezhető. A Szállító jogosult annak eldöntésére, hogy méltányossági alapon az árut visszavásárolja-e vagy nem. A visszavásárlás alapvető feltétele, hogy az áru sértetlen legyen a gyári csomagolásában. A visszavásárlási érték a Szállító és a Megrendelő egyedi megállapodásának tárgyát képezi. A szállító a már beépített és később kiszerelt árut még kivételes esetben sem vásárolja vissza.

3 A MINŐSÉG
3.1 A termékek (áruk) minőségét a gyártómű szavatolja. A Megrendelő felelőssége, hogy az átvett árut, illetőleg az áru csomagolásának sértetlenségét ellenőrizze.
3.2 A Megrendelő a teljesítés megfelelőségéről haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítést követő 7. naptári napon belül köteles meggyőződni és esetleges kifogását írásban a Szállítóval közölni. Ennek elmulasztásával vagy késedelmével összefüggésben felmerült károk megtérítését a Szállítóval szemben nem érvényesítheti.

4 A GARANCIA
4.1 Amennyiben a külön Vállalkozási Szerződés másképp nem rendelkezik, a Szállító által forgalmazott termékekre vonatkozó garancia a joghatályos törvényekben foglaltak szerint 12 hónap.
4.2 A különféle eszközöknek, műszereknek vagy berendezéseknek a gépkönyvben előírtaktól eltérő beépítése és/vagy alkalmazása esetén a Szállító garanciális kötelezettsége automatikusan megszűnik. A garanciális kötelezettség megszűnik akkor is, ha az eszközön, műszeren vagy berendezésen illetéktelen beavatkozás történt vagy annak nyomai láthatók.
4.3 A gépkönyv és a beépítési vagy telepítési útmutatókban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő hibák és károsodások esetén a Szállító a termékekre garanciát nem vállal.
4.4 A garanciára vonatkozó további kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok előírásai az irányadóak.

5 FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1 A szerződésben foglalt ár kifizetése a szerződés teljesítése után, a Szállító által kiállított számla alapján válik esedékessé az ajánlatban megadott, illetőleg a számlán feltüntetett határidővel. A fizetés általában átutalással történik, de a Szállító és a Megrendelő ettől eltérő fizetési formában is megállapodhat. Új Megrendelőtől az első vásárlás alkalmával csak előre fizetés vagy készpénzes fizetés fogadható el. A Szállító által leszállított és a Megrendelő által átvett áru mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg azt a Megrendelő teljes egészében ki nem fizette. Amennyiben a Megrendelő az árut a 2. írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti ki, akkor a Szállító jogosult az árut a Megrendelő telephelyéről elszállítani. Ez esetben a Megrendelő köteles az áruhoz való hozzáférést és elszállíthatóságot biztosítani.
5.2 A Megrendelő – külön megállapodás hiányában- nem jogosult beszámítás céljából vagy (pl. szavatossági célú) biztosíték gyanánt a számlaérték egészét vagy annak bármekkora részét visszatartani.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértékét a hatályos jogszabályok határozzák meg.

6 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
6.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi olyan adás-vételi ügyletre vonatkoznak, amelyekről nem készül külön Vállalkozási Szerződés. Vállalkozási szerződések esetében a vállalási díjat illetően a Magyar Mérnöki Kamara mindenkori díjszabása a mértékadó. A Szállító ajánlata minden esetben tartalmazza az ajánlat számát és az ügyintézőjének a nevét. A Megrendelőnek ezekre való hivatkozása a kapcsolattartás és ügyintézés során elengedhetetlen. A megrendelésnek ugyanakkor tartalmaznia kell a Szállító ajánlati számát, a megrendelés számát és a Megrendelő ügyintézőjének a nevét. Ezek elmaradásából eredő késedelmekért, károkért a Szállító nem vállal felelősséget.
6.2 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
6.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitákat előzetes egyeztetés keretébe rendezik, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, s ezen esetekre kikötik a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét.

Letölthető változat .................